Claude BOLLING Big Band – 08/11/13

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON

 • Claude BOLLING Big Band - 08/11/13 ©Gilles FERRON